I programmet Støttevæg kan der foretages en beregning af jordtrykket på støttevæggen, på grundlag af den opstillede lagfølge på aktiv- og passivsiden af støttevæggen. Ved beregning af jordtrykskoefficienterne tages hensyn til terrænhældning, overfladelast og støttevæggens ruhed. På grundlag af lasterne og beregnede jordtryk beregnes støttevæggen som et fundament. Det er muligt at dimensionere betonen i både støttevæggens væg og støttevæggens fundamentsplade.

 

 

 

Programmet indeholder partialkoefficienter for materialer og for de forskellige belastningstyper efter de danske nationale annekser til EuroCode.

Konstruktionens egenvægt medtages automatisk på grundlag af den beskrevne geometri.

 

Laster og Lastkombinationer:

Når en last oprettes, tilknyttes den en lastgruppe. En lastgruppe er en samling af laster, der altid virker samtidig og med ens partialkoefficienter. Et eksempel er en vindlast fra vest, der både består af en vandret og en lodret last. Idet lastgruppen udpeges som en vindlast, tilknyttes automatisk alle normens partalkoefficienter for en naturlast. Når der så skal oprettes en lastkombination, hvor vindlast fra vest indgår, tilknyttes den relevante partialkoefficient. For at definere en lastkombination, kræves der derfor kun, at de inkluderede lastgrupper udpeges. I den enkelte lastkombination skal der vælges om der regnes med normalt eller højt grundvandsspejl.

 

Belastninger:

 • Excentrisk normalkraft
 • Punkt tværlast
 • Moment
 • Overfladelast på jordoverflade

 

Programfunktioner:

 • Opstilling af lastkombinationer med automatisk tildeling af partialkoefficienter.
 • Automatisk generering af lastkombinationer ud fra oprettede lastgrupper.
 • Der kan oprettes lastkombinationer for brud og ulykke (dog ikke brand).
 • Nem opstilling af konstruktionenes geometri, hvor der kan vælges mellem følgende tværsnit:
  • Almindelig støttevæg.
  • Grov beton støttevæg.
  • Brugerdefineret støttevæg.
 • Nem opstilling af betonens egenskaber og armeringens placering hvis der er armering i fundamentet.
 • Opstilling af lagfølgen for jordbunden med tilhørende geotekniske parametre.
 • Mulighed for at definere både normalt og højt grundvandsspejl, det vælges på lastkombinationerne hvilket der benyttes.
 • Mulighed for opstilling af drænede og udrænede styrkeparametre samt styrkeparametre for gennemlokning.
 • Valgfri udskrifter med resultatoversigt.

 

Beregninger:

 • Aktiv/Passivt jordtryk på støttevæg.
 • Vandtryk på støttevæg.
 • Drænet/udrænet bæreevne af støttevæg.
 • Gennemlokningsbæreevne af støttevæg.
 • Glidningsbæreevne for støttevæg.
 • Beregning af beton og armering for støttevæg og fundamentsplade.

 

Resultatoversigten:

Giver et hurtigt overblik over alle lastkombinationer. Foran hver lastkombination vises et ikon, der angiver om normens krav til kombinationen overholdes. Når en lastkombination markeres, vises beregningsresultater og diagrammer for denne kombination.