StruSoft i nytt miljonprojekt för Energimyndigheten och SBUF

Mar 30  |  2015

StruSoft AB har, i samarbete med NCC Construction Sverige AB, EQUA Simulation AB och institutionen för Matematisk Statistik på Lunds Universitet, fått forskningsanslag på drygt 1,5 miljoner kr från Energimyndigheten och SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) för att utveckla statistiska metoder för att göra energisimuleringar för bostadshus mera säkra. Projektet leds av NCC

 

Det är väl känt att energiåtgång beräknad med datasimuleringsprogram inte så sällan skiljer sig från verklig energianvändning i byggnader under drift. Orsaken är att antaganden som görs i simuleringen om tekniska egenskaper hos byggnaden och installationerna och om hur byggnaden brukas inte alltid håller i praktiken. Byggherrar måste därför ”ta höjd” för denna skillnad mellan teori och praktik genom att tillämpa en säkerhetsmarginal. Uppfattningarna i branschen skiljer sig dock åtskilligt när det gäller att definiera hur stor denna säkerhetsmarginal skall vara, något som inte bara skapar osäkerhet i allmänhet utan också kan leda till onödigt höga byggkostnader. 

 

I det här forskningsprojektet skall det till en början klargöras hur stora osäkerheterna i kan vara i de indata som används för energisimuleringar samt att identifiera de faktorer som har störst betydelse. Med hjälp av en statistisk metod som kallas Monte Carlo-simuleringsteknik skall det därefter undersökas hur stor osäkerheten blir i simulerad energianvändning. När detta är känt kan lämpliga säkerhetsmarginaler fastställas, till nytta för byggentreprenörer, konsulter, arkitekter, fastighetsföretag med flera.

 

Projektet startar under våren 2015 och pågår till sommaren 2017.