StruSoft Dimension Beregningsprogrammer - et godt fundament for byggeriet

 

StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer, der forenkler og automatiserer byggeriets indledende faser. Hvert program i serien fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige konstruktions- og materialetyper.

 

Programmerne indeholder beregningsmuligheder til såvel bærende konstruktioner og geoteknik. I udviklingen af programmerne har vi fokuseret på funktionaliteten for at sikre et hurtigt overblik.

Komplekse beregninger foretages hurtigt og enkelt og dokumenteres i overskuelige udskrifter.

Programmerne beregner i hen hold til Eurocode med de Danske nationale Annekser.

All the programs are in Danish.

 

Bærende konstruktioner

Programmerne indeholder partialkoefficienter for materialer og for de forskellige belastningstyper. Lastkombinationerne opstilles automatisk, når du vælger de relevante laster.

Plan Ramme

 “Plan Ramme” - anvendes til bestemmelse af snitkræfter og deformationer af plane rammesystemer efter 1. og 2. ordens teori.

Konstruktionen optegnes på en tegneflade, som indeholder nyttige hjælpeværktøjer for hurtig definition med understøtninger og laster.

Programmet kan automatisk generere naturlasterne vind og sne på facader samt sadel- og pulttage efter den europæiske lastnorm.

I tværsnitskataloget finder du de oftest anvendte træ- og stålprofiler. Derudover kan du selv definere tværsnit i træ, stål, armeret/uarmeret beton og andre materialer.

Resultatet indeholder en oversigt med snitkraftskurver, deformationer og reaktioner.

Programmet kan udvides med moduler til bestemmelse af bæreevneudnyttelse i stål, træ og beton.

Der er mulighed for grafisk visning i farver og kurver af tværsnitsklasse for stål, udnyttelser og opstilling af en konklusion. Der er mulighed for beregning af egenfrekvenser og accelerationer.

"Trækonstruktioner" - bestemmer bæreevneudnyttelse af trætværsnit i Plan Ramme.

For trykpåvirkede elementer kan der regnes på søjlevirkning. Elementer kan desuden undersøges for kipning.

Trækonstruktioner kan undersøge udnyttelsen af standard træprofiler fra trætabellen, som indeholder rektangulære og cirkulære profiler af konstruktionstræ, rektangulære limtræsprofiler samt rektangulære profiler af typerne Kerto-Q og HQL-limtræ. Programmet opstiller oversigter for træk-, tryk- og forskydningsudnyttelse af profiler i brud- og ulykkekombinationer. I brandkombinationer tages der hensyn til brandpåvirkning.

Bestemmer bæreevneudnyttelse af betontværsnit i Plan Ramme.

Disse programmer kan bestemme snitkræfter, deformationer, revnevidder og udnyttelse for kombineret normalkraft og moment og udnyttelse for forskydning samt afstanden mellem evt. forskydningsarmering for betonrammer og betonbjælker.

Der er mulighed for at opstille armerede rektangulære, cirkulære, T- og K-betontværsnit samt plader med automatisk placering af armering.

Der kan defineres egne armeringstyper og der er mulighed for at opsætte en standardbrand. Programmet kontrollerer normens krav til betontværsnittet. Der kan opdeles i langtidslaster og korttidslaster. Snitkræfter bestemmes efter 1. Ordens teori efter elasticitetsteorien eller plasticitetsteorien. Deformationer bestemmes efter elasticitetsteorien.

Med Kontinuerlige Betonbjælker kan der foretages beregninger af bjælker. Med Betonkonstruktioner, som forudsætter Plan Ramme, kan der beregnes rammer.

"Stålkonstruktioner" - bestemmer bæreevneudnyttelse af ståltværsnit i Plan Ramme.

For trykpåvirkede elementer kan der regnes på søjlevirkning. Elementer kan desuden undersøges for kipning.

Spændinger i tværsnit kan fastlægges plastisk eller elastisk, afhængigt af tværsnitsklassen, hvorefter udnyttelsen beregnes.

I brandkombinationer fastlægges temperatur i profiler, og styrke- og stivhedsparametre reduceres.

De benyttede profiler kan beskyttes af brandisolering, der hentes i den medfølgende isoleringstabel.

Stålsamlinger er et tillægsmodul til Plan Ramme med Stålkonstruktioner til beregning af stålsamlinger.

Der kan beregnes typiske i samlinger, i form af fodsamlinger, rammehjørner, kipsamlinger, stødsamlinger og T-samlinger.

Der beregnes udnyttelse af boltesamlinger, dimensioner af svejsesømme og der beregnes/kontrolleres dimensioner af tilhørende plader og hjørneplader

 

Tværsnit

 “Tværsnit” - bestemmer tværsnitskonstanter for vilkårlige tværsnit.

Tværsnittet importeres eller optegnes på en tegneflade, som indeholder nyttige hjælpeværktøjer, så du hurtigt kan definere tværsnittet.

Du kan importere og modificere standardprofiler fra Teknisk Ståbi eller definere vilkårlige tværsnit. Tværsnitskonstanterne beregnes svarende til brugerdefinerede-, tyngdepunkts- og hovedakser. Tværsnit kan importeres i Plan Ramme.

 

Søjler og Vægge

 “Søjler og Vægge” - dimensionerer armerede og uarmerede betonsøjler og vægge.

Programmet viser snitkraftskurver og bestemmer de dimensionerede normalkræfter og momenter, idet de relevante momenter tillægges anden ordens bidrag under dimensioneringen.

Udbøjningen og revnevidden beregnes i anvendelsestilstanden. Bæreevnen kontrolleres i brud og ulykke, herunder brand. Der beregnes desuden to-akset bøjning.

Armeringskataloget indeholder de normalt benyttede armeringstyper. Du kan selv definere andre typer. Armeringen kan placeres automatisk.

Programmet kontrollerer krav til dæklag og afstande. For anvendelsestilstande beregnes udbøjningen. Bæreevnen kontrolleres for brudtilstande, ulykke og brandpåvirkning. Hver lastkombination præsenteres i et MN-diagram.

Programmet viser desuden temperaturkurver for brandpåvirkning med angivelse af den skadede randzone.

 

Stål

 “Stål” - Dimensionerer stål bjælker og søjler iht. den europæiske norm. Programmet kan benyttes til dobbeltsymmetriske tværsnit (I-profiler og rørprofiler samt massive profiler).

Programmet indeholder mulighed for at dimensionere tværsnit for givne snitkræfter i brud og brand.

Programmet kan beregne søjler for normalkraft og momenter omkring begge akser, jf. metode I i den europæiske norm Der kan tages hensyn til kipning for I-profiler.

I brand fastlægges temperaturen i profilet og styrken reduceres. Der er mulighed for at indlægge brandisolering. Programmmet kan udskrive resultaterne til dokumentation for beregningerne.

 

Betontværsnit

 “Betontværsnit” - bestemmer bæreevneudnyttelsen af betontværsnit.

I dette program er der mulighed for selv at inddatere snitkræfter.

Programmet kan bestemme revnevidder og udnyttelse for kombineret normalkraft og moment og udnyttelse for forskydning og vridning.

Der er desuden mulighed for at bestemme afstanden mellem evt. forskydningsarmering/vridningsarmering samt evt. forankrings- og stødarmering for betonbjælker.

Der er mulighed for at opstille armerede rektangulære, cirkulære, T og K-betontværsnit samt plader med automatisk placering af armering.

Der kan defineres egne armeringstyper og der er mulighed for at opsætte en standardbrand.

Programmet kontrollerer normens krav til betontværsnittet.

 

Betonplader

 “Betonplader” - anvendes til dimensionering af dobbeltspændte betonplader ud fra K.W. Johansens brudlinje teori.

Pladen kan frit optegnes, idet der kan placeres understøtninger langs pladens sider, idet 1 – 4 sider kan være understøttet. Der kan vælges mellem 22 brudfigurer. 

Programmet bestemmer den optimale placering af brudlinjerne og foretager de relevante beregninger ud fra laster og understøtninger for de valgte lastkombinationer og brudfigurer.

Programmet fremkommer med en øvre værdi løsning, idet det dimensionsgivende moment bestemmes efter K.W. Johansens pladeteori.

For anvendelsestilstande beregnes til normal deformationer og revnevidde. For brud, ulykke og brandpåvirkning kontrolleres bæreevnen.

Der beregnes ligeledes hjørnekræfter. Der kan defineres egne armeringstyper og der er mulighed for at opsætte en standardbrand.

Programmet kontrollerer normens krav til betontværsnittet.

 

Limtræsberegningsprogram

 “Limtræsberegningsprogrammet” - Dimensionerer simple limtræsbjælker og limtræssøjler i 10 standardkonstruktioner iht. den europæiske norm.

Programmet er udviklet i samarbejde med limtræfabrikantforeningen (FLD).

Programmet indeholder 10 standardkonstruktioner. Brugeren har mulighed for at angive spændvidde, lastbredde, taghældning, pilhøjde, brandtid, understøtningsforhold og simple laster.

Programmet beregner den nødvendige dimension og beregner både initial og slut deformationen samt udnyttelsen for moment, forskydning og kipning for bjælker samt udnyttelsen for normalkraft og søjlevirkning for søjler.

Programmet kan tage hensyn til sne- og vindlaster jf. EN 1991. Programmet kan tage hensyn til brandpåvirkning. Programmet kan regne på cirkulær og rektangulær limtræ og konstruktionstræ.

Programmet tager ved dimensionering hensyn til kravene til initial- og permanent deformation, kravene til brud og brand med evt. kipningsadvarsel.

Programmet indeholder en detaljeret udskrift, som kan benyttes som dokumentation til f.eks myndigheder.

 

Geoteknik

Dimensionerer fundamenter, enkelt pæle og støttevægge samt kældervægge.

Programpakken giver mulighed for at opbygge konstruktionens geometri, opbygge lagfølgen af jordbunden med tilhørende geotekniske parametre og grundvandsspejl, opstille styrkeparametre for dimensionering af fundamenter og støttevægge samt at opstille og beregne et antal lastkombinationer.

Programmet indeholder partialkoefficienter for belastningstyper og materialer.

 

Programpakken indeholder følgende programmer:

Fundering

 Programmet kan foretage en sætningsberegning for enkeltfundamenter (rektangulære og cirkulære) og stribefundamenter, en undersøgelse i såvel drænet som udrænet tilstand samt en undersøgelse for gennemlokning. Programmet kan tage hensyn til hældende terræn, og der kan opstilles en lagfølge på begge sider af fundamentet. Der kan opstilles en oprindelig lagfølge til brug ved sætningsberegningen. Betonen i fundamentet dimensioneres.

 

Pæl

 Programmet kan dimensionere en enkelt pæl, idet der både kan beregnes for en trækpæl og en trykpæl.

Ved beregningen af trækpæle kan du vælge at tage hensyn til negativ overflademodstand med eller uden asfaltering.

 

Støttevæg

 Med programmet kan du beregne jordtrykket på støttevæggen på grundlag af den opstillede lagfølge på aktiv- og passivsiden af støttevæggen.

Ved beregning af jordtrykskoefficienterne tages der hensyn til terrænhældning, overfladelast og støttevæggens ruhed.

På grundlag af lasterne og beregnede jordtryk beregnes støttevæggen som et fundament. Betonen i støttevæggen og fundamentet dimensioneres.

 

Kældervæg

 Programmet kan bestemme jordtrykkene på kældervæggen. Beregningen kan foretages i anvendelsestilstanden samt i brud- og ulykkestilfældet, herunder brand.

Der kan enten regnes med hviletryk eller aktivt jordtryk på kældervæggen, og der kan tages hensyn til et øget jordtryk fra komprimering. Betonen i kældervæggen dimensioneres.